Các lệnh truy vấn Mysql căn bản

Thứ tư, 02/12/2015  |  Thủ thuật  |  Lượt xem: 4180

Các lệnh truy vấn SQL căn bản và thường sử dụng để truy vấn và làm việc với Cơ sở dữ liệu MySQL.
 

1) Lệnh Create/Drop Database

a) Lệnh Create DB
- Chức năng: Dùng để tạo database
 
- Cú pháp:
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name
CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;
 
Giá trị Collate values:
utf8_general_ci - Đây là giá trị mà dữ liệu có dấu thường dùng
 
b) Lệnh Drop Database
- Chức năng: Dùng để xóa một database trong CSDL
 
- Cú phápDROP DATABASE [IF EXISTS] db_name
 

2)  Lệnh Create/Drop table

a)  Lệnh Create table
- Chức năng: Dùng để tạo bảng trong database
 
ví dụ: 
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name (
  p_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  p_ref TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
  p_title VARCHAR(10) NOT NULL,
  p_amount DECIMAL(8,2) NOT NULL,
  p_code CHAR(6),
  p_status ENUM ('ACTV', 'CLOS') NOT NULL DEFAULT 'ACTV',
  p_u_id INT UNSIGNED NOT NULL REFERENCES users(u_id),
  modify_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  create_time TIMESTAMP DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (p_id)
) ENGINE = MyISAM;
 
b)  Lệnh Alter table
- Chức năng: Dùng để chỉnh sửa, thêm bớt cấu trúc table trong database
 
Ví dụ:
ALTER TABLE tbl ADD INDEX idx_tbl_uid (u_id);
ALTER TABLE tbl ADD CONSTRAINT uk_tbl_pid UNIQUE (p_id);
 
c)  Lệnh Drop table
- Chức năng: Dùng để xóa hẳn table trong database (Xóa luôn cấu trúc và dữ liệu đang tồn tại trong database)
 
- Cú pháp
DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS]
    tbl_name [, tbl_name] ...
    [RESTRICT | CASCADE]
 
d)  Lệnh Insert
- Chức năng: Dùng để thêm dữ liệu vào trong table của database
 
Ví dụ 1: INSERT INTO tbl (v1,v2,v3) VALUES(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9);
 
Ví dụ 2: INSERT INTO tbl (v1, v2)
  SELECT d1, d2
  FROM tbl2 WHERE d1 > 100;
  
Ví dụ 3: Insert và nếu trùng khóa dữ liệu thì update
INSERT INTO table (a,b,c) VALUES (1,2,3)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE b=2, c=3;
 
Các tham số insert khác:
INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
 
e)  Lệnh Update
- Chức năng: Dùng cập nhật các trường dữ liệu của table trong database
 
- Cú pháp:  
UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] tb11, tbl2, tbl3
    SET col_name1={expr1|DEFAULT} [, col_name2={expr2|DEFAULT}] ...
    [WHERE where_condition]
    [ORDER BY ...]
    [LIMIT row_count]
 
Ví dụ 1: 
Update tbl1
set col1='abc'
where key=1
 
Ví dụ 2: 
UPDATE tbl1 AS t1
INNER JOIN tbl2 AS t2 ON t1.v1 = t2.v1
SET t1.v2 = t2.v2;
 
f)  Lệnh Delete
- Chức năng: Dùng xóa các dòng dữ liệu của table trong database
 
Ví dụ 1: 
DELETE FROM tbl1 WHERE user = 'usertest'
ORDER BY timestamp_column LIMIT 1;
 
Ví dụ 2:
DELETE t1 FROM t1
LEFT JOIN t2 ON t1.id=t2.id
WHERE t2.id IS NULL;
 
Tham số khác của lệnh delete:
DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK] [IGNORE] ...
 
g)  Lệnh Truncate
- Chức năng: Xóa và tạo lại cấu trúc bảng trong database, lệnh này dùng khi muốn xóa toàn bộ dữ liệu của bảng mà không xóa cấu trúc bảng. Dùng lệnh này sẽ thực hiện nhanh hơn dùng lệnh delete khi muốn xóa toàn bộ dữ liệu bảng
 
- Cú pháp: TRUNCATE [TABLE] tbl_name
 
h)  Lệnh Select
- Cú pháp:
SELECT
    [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
      [HIGH_PRIORITY]
      [STRAIGHT_JOIN]
      [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
      [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
    select_expr [, select_expr ...]
    [FROM table_references
    [WHERE where_condition]
    [GROUP BY {col_name | expr | position}
      [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
    [HAVING where_condition]
    [ORDER BY {col_name | expr | position}
      [ASC | DESC], ...]
    [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]
    [PROCEDURE procedure_name(argument_list)]
    [INTO OUTFILE 'file_name'
        [CHARACTER SET charset_name]
        export_options
      | INTO DUMPFILE 'file_name'
      | INTO var_name [, var_name]]
    [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]]
 
Ví dụ:
(SELECT a FROM t1 WHERE a=10 AND B=1)
UNION
(SELECT a FROM t2 WHERE a=11 AND B=2)
ORDER BY a LIMIT 10;
 
 
Xin cảm ơn bạn đã đọc bài viết của chúng tôi, xin chúc bạn thành công !

Minh Triệu

Từ khóa tìm kiếm:   truy van mysql, mysql command, sql command, truy van sql can ban


Viết bình luận
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

CÁC BÀI TOP CHỦ ĐỂ


CÁC BÀI HAY GẦN ĐÂY


CÁC TIN ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN CÔNG NGHỆ
BÀI VIẾT MỚI
BÀI XEM NHIỀU
BÀI CỦ MÀ HAY
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
Thông tin

Bản quyền © 2015-2021 Tayninhit.info. Giữ toàn quyền. Khi sao chép, sử dụng hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào thuộc Tayninhit.info thì ghi rõ nguồn phát hành là Tayninhit.info.

Thiết kế và Phát triển bởi Công Ty TNHH Tin Học Tín Nghệ

Quản trị nội dung Đào Minh Triệu - Liên hệ đặt quảng cáo Ms. Hiền 0979.825.837

Điện thoại: 0979 708 108 - Email: tinhoctinnghe@gmail.com

Địa chỉ: 115 đường 78A4 Nguyễn Chí Thanh, Kp. Long Kim, P. Long Thành Trung, Tx. Hòa Thành, Tây Ninh

Facebook Tây Ninh IT   Google plus Tây Ninh IT   twitter Tây Ninh IT   Giải pháp phần mềm quản lý Xăng dầu, Phòng khám, khai thác đất đá   RSS Tây Ninh IT