Các lệnh quản trị MySQL căn bản

Thứ hai, 14/12/2015  |  Thủ thuật  |  Lượt xem: 3399

Mysql là hệ quản trị cơ sở dữ liệu RDBMS mã nguồn mở(Open source) được nhiều người biết đến và sử dụng rộng rãi trên thế giới. MySQL có thể chạy trên nền tảng máy chủ Unix, Linux, window... Bên dưới là một số lệnh quản trị mysql căn bản dùng command line thực hiện thường xuyên và trực tiếp trên máy chủ để quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

1) Truy vấn thông tin Meta Mysql

Lệnh SQL Mô tả
SELECT VERSION(); Hiện thị version của MySql
SHOW DATABASES; Hiện tất cả các database có trong hệ thống
SELECT DATABASE(); Hiện schema hiện tại
   
SHOW CREATE TABLE db_name.tbl; Hiển thị thông tin định nghĩa table
SHOW TABLES; Hiển thị tất cả các table có trong schema hiện tại
SHOW TABLE STATUS FROM my_db\G Hiển thị bảng thông tin
DESCRIBE table_name; Hiển thị mô tả cột của bảng

 

2)  Truy vấn thông tin các biến hệ thống của MySQL

SHOW GLOBAL VARIABLES;
SHOW SESSION VARIABLES;
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'SOMENAME%';
SELECT @@GLOBAL.var_name;
SELECT @@session_var_name;

 

3) Truy vấn hiển thị thông tin các tham số, biến trong MySQL

Lệnh SQL Mô tả
SHOW VARIABLES [LIKE 'some%] Hiển thị các biến MySQL
SHOW STATUS [LIKE 'some%] Hiển thị tình trạng đối tượng MySQL
SHOW INDEX FROM tbl Hiện thị table index
SHOW TABLES Hiển thị tất cả các table
SHOW ERRORS/WARNINGS Hiển thị tất cả các lỗi, cảnh báo
SHOW ENGINE engine_name {STATUS | MUTEX} Hiển thị tình trạng engine
SHOW PROCESSLIST Hiển thị các tiến trình đang chạy
SHOW INNODB STATUS Hiện thị tình trạng InnoDB
SHOW GRANTS [FOR user] Hiển thị các quyền user
SHOW PRIVILEGES Hiển thị các quyền Mysql
   
SHOW TABLE STATUS [LIKE 'some%] Hiển thị tình trạng table
SHOW CREATE DATABASE mydb; Hiện thị lệnh định nghĩa database
SHOW CREATE TABLE tbl1; Hiện thị lệnh định nghĩa table
SHOW OPEN TABLES Hiện thị các table đang mở
SHOW BINARY LOGS; Hiển thị các file log binary đang sử dụng
SHOW CREATE EVENT mydb.myevent Hiện thị các event được định nghĩa
   
SHOW ENGINES Hiện thị tất cả các storage engines
SHOW MASTER STATUS Hiện thị log binary ở master
SHOW PLUGINS Hiển thị các plugins
SHOW PROCEDURE CODE/PROCEDURE STATUS Thông tin Procedure
SHOW SCHEDULER STATUS Hiển thị trạng thái event scheduler 
SHOW SLAVE HOSTS/SLAVE STATUS Hiển thị thông tin, tình trạng slave

 

4) Các lệnh Flush trong MySQL

FLUSH [LOCAL] LOGS Đẩy binary log trên bộ nhớ xuống đĩa
FLUSH [LOCAL] PRIVILEGES Nạp lại các quyền MySQL
FLUSH [LOCAL] QUERY CACHE Chống phân mảnh truy vấn trên bộ nhớ
FLUSH [LOCAL] STATUS Thiết lập lại trạng thái của phiên
FLUSH [LOCAL] TABLES Flush tables từ bộ nhớ xuống đĩa

 

Xin cảm ơn bạn đã đọc bài viết của chúng tôi, xin chúc bạn thành công !

Minh Triệu

Viết bình luận

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Từ khóa tìm kiếm:   Mysql command administrator, lenh quan tri mysql