Sử dụng Hàm Right, Hàm Left trong Excel

Thứ năm, 24/09/2015  |  MS Excel  |  Lượt xem: 2479

Hàm Left và hàm Right là những hàm dùng để xử lý chuỗi trích "n" ký tự trong chuỗi theo thứ tự bên trái hoặc bên phải tùy theo mục đích sử dụng.

1. Hàm LEFT

Cách dùng: Hàm Left() dùng để lấy ra n ký tự từ bên Trái của chuỗi (Text).

- Cú Pháp: LEFT(Chuỗi ,[Số ký tự])

+ Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.

+ Số ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ bên trái của Chuỗi đã cho.

- Ví dụ

Lưu ý:
- Số ký tự lấy ra phải lớn hơn hoặc bằng không.
- Nếu số ký tự lấy ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm Left() sẽ trả về toàn bộ văn bản.
- Nếu số ký tự lấy ra bỏ trống thì nó được gán giá trị mặc định là 1.
 

2. Hàm RIGHT

- Cách dùng: Hàm Right() dùng để lấy ra n ký tự từ bên phải chuỗi (Text).

- Cú pháp: RIGHT (Chuỗi, [Số ký tự])

Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.

Số ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ bên phải của Chuỗi đã cho.

- Ví dụ:

Lưu ý:
Số ký tự lấy ra phải lớn hơn hoặc bằng không.
+ Nếu số ký tự lấy ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm Right() sẽ trả về toàn bộ văn bản.
+ Nếu số ký tự lấy ra bỏ trống thì nó được gán giá trị mặc định là 1.

 

Xin cảm ơn và chúc các bạn thành công !

 

Ngoc Hien

Từ khóa tìm kiếm:   excel, ham left, ham right


Viết bình luận
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

CÁC BÀI HAY GẦN ĐÂY