Cách sử dụng hàm AVERAGE trong Excel

Thứ tư, 23/09/2015  |  MS Excel  |  Lượt xem: 2381

Hàm AVERAGE là hàm tính giá trị trung bình thường được sử dụng trong Excel giúp ta tính giá trị trung bình của một dãy số một cách đơn giản. Trong Excel hàm AVERAGE được sử dụng giống nhau trong các Excel 2003, 2007, 2010, 2013

Cú pháp: AVERAGE(Number1,Number2…).

Các tham số: Number1,Number2… là các số cần tính giá trị trung bình.

Chức năng: Trả về giá trị trung bình của các đối số.

Ví dụ: ở Ô K7 ta tính điểm trung bình: =AVERAGE(F7:I7)

Ngoc Hien

Viết bình luận

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Từ khóa tìm kiếm:   Excel, ham AVERAGE, Tinh gia tri trung binh