Các lệnh cơ bản linux

Thứ tư, 19/08/2015  |  Thủ thuật  |  Lượt xem: 2048

1. Các lệnh cơ bản
# ls // giống như dir của windows
# vi // mở trình soạn thảo văn bản text
# nano // mở trình soạn thảo văn bản text
# passwd // đổi password user hiện tại
# chmod // cấp quyền cho thư mục và tập tin (chmod 777) là toàn quyề
# chgrp // thay đổi group cho thư mục và tập tin
# chown // thay đổi owner thư mục và tập tin
# cp a b // copy file a vào thư mục b
# date // hiển thị và đặt ngày
# mkdir //tạo thư mục
# rm  //loại bỏ thư mục
# pwd //trình bày thư mục hiện hành
# find //tìm vị trí của tập tin
# grep // tìm vị trí của chuỗi ký tự trong tập tin
# ls //trình bày tên và thuộc tính của các tập tin trong thư mục
# mv : di chuyển/đổi tên một tập tin
# rpm -ivh  // Để install một package
# rpm -Uvh // Để upgrade một package
# rpm -e // Để uninstall một package
#rpm -q // Để biết một package đã được install hay chưa
# reboot // khởi động lại hệ thống
# shutdown -h now // shutdown hệ thống (tắt máy)
 
2. Networking (hạn chế sử dụng khi đang ở chế độ remote):
# ifconfig // xem và config ip của server
# setup // chọn Network Configuration để set IP cho server
# vi /etc/resolv.conf // cấu hình dns cho server
# ifdown eht0 // down card mạng eth0
# ifup eht0 // up card mạng eth0
# service network restart // khởi động lại service mạng
 
3. Kiểm tra hệ thống
# top // xem tình trạng sử dụng tài nguyên RAM, CPU của hệ thống
# uptime // xem tình trạng trung bình của hệ thống và thời gian hệ thống đã online
# fdisk -l // xem các ổ cứng HDD có trên server
# df -h // kiểm tra mức độ sử dụng ổ cứng HDD
# cat /proc/cpuinfo // kiểm tra CPU
# cat /proc/meminfo // kiểm tra mức độ sử dụng bộ nhớ
# du -hs // kiểm tra dung lượng thư mục
 
4. Webserver và MySQL
# service httpd status // xem tình trạng webserver
# service httpd restart // khởi động lại webserver
# service mysqld restart // khởi động lại mysql
# mysqlcheck -Aao -auto-repair -u[MySqlAdmin] -p[Password] // kiểm tra sửa và optimize mysql database
 
5. Nén và giải nén
# tar -cvzpf archive.tgz /home/example/public_html/folder // nén một thư mục
# tar -tzf backup.tar.gz // liệt kê file nén gz
# tar -xvf archive.tar // giải nén một file tar
 

Minh Triệu

1 Bình luận

Vĩnh Xuân
Thứ tư, 26/08/2015 | 0:18 GMT+7

Đúng là những command line của linux mình hay dùng đây mà. Cám ơn đã tổng hợp lại !

Viết bình luận

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Từ khóa tìm kiếm:   linux, command linux, linux can ban, lenh linux, linux co ban