Tìm tất cả các tập tin lớn trên Linux

Chủ nhật, 13/09/2015  |  Thủ thuật  |  Lượt xem: 1599

Cách tốt nhất để tìm các tập tin lớn trên hệ thống Linux của bạn là sử dụng dòng lệnh(Command line). Điều này làm như thế nào,  để tôi sẽ gợi ý một vài phương pháp để liệt kê các tập tin này trong thư mục cụ thể hoặc các hệ thống tập tin hoàn chỉnh. Các bước thực hiện:

1) Phương pháp 1

Đây là một phương pháp cơ bản để liệt kê những tập tin của một kích thước nhất định. Ở đây chúng tôi đang tìm kiếm các thư mục chủ của người dùng mà bạn đang đăng nhập như cho các tập tin lớn hơn 20MB.

find ~ -size +20M

Lưu ý: Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm các tập tin ít hơn một kích thước nhất định bằng cách thay đổi + để một - cũng có thể thay đổi đường dẫn thư mục để tìm kiếm.

 

2) Phương pháp 2

Đối với đầu ra chi tiết hơn, chúng ta có thể sử dụng để tìm kiếm tìm thấy mục chứa các file lớn hơn 20MB, hiển thị đường dẫn  kích thước tập tin. Trong ví dụ này, chúng tôi đang tìm kiếm toàn bộ hệ thống tập tin, nhưng bạn có thể chọn để sử dụng một đường dẫn cụ thể.

find / -type f -size +20M -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $NF ": " $5 }' 

 

3) Phương pháp 3

Tìm các báo cáo lỗi khi nó tìm kiếm các thư mục nó không có quyền truy cập. Điều này là do không quyền quản trị, vì vậy bạn có thể muốn "su" vào "root", ngược lại hãy loại bỏ các lỗi này bằng cách chuyển hướng đến / dev / null.

find / -type f -size +20M -exec ls -lh {} \; 2> /dev/null | awk '{ print $NF ": " $5 }'

 

4) Phương pháp 4

Ngoài ra bạn có thể tìm thấy sự dễ dàng khi duyệt bằng cách sắp xếp kích thước của các tập tin dựa trên cột thứ 2

find / -type f -size +20M -exec ls -lh {} \; 2> /dev/null | awk '{ print $NF ": " $5 }' | sort -nk 2,2

 

Minh Triệu

Viết bình luận

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Từ khóa tìm kiếm:   find, linux, large file, command find